Polderdieren: Denken over mens-dier relaties in NederlandSymposium, 4 juni, Universiteit van Amsterdam
Registratie en abstracts: E.R.Meijer@uva.nl
Deadline abstracts: 1 april

Van de Oostvaardersplassen tot de intensieve veehouderij, van een Partij voor de Dieren tot de terugkeer van de wolf: niet-menselijke dieren houden de publieke opinie, en in toenemende mate ook de academische wereld, in Nederland bezig. De invloed van menselijk handelen op de wereld waarin we leven en op de levens van andere dieren wordt steeds groter. Tegelijkertijd worden dieren – mede onder invloed van wetenschappelijk onderzoek – steeds serieuzer genomen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de relaties tussen mensen en andere dieren veranderen.

Dit symposium beoogt ten eerste deze veranderingen in kaart te brengen en te duiden, en ten tweede wetenschappers die over dieren denken in Nederland met elkaar in contact te brengen. Het richt zich in eerste instantie op de situatie in Nederland. Thema’s zijn bijvoorbeeld het maakbare dier, aangelegde natuur, wilde dieren in stedelijke gebieden, de positie van het dier in de politiek, en gedomesticeerde dieren in het Antropoceen.

Filosofen, ethici, politicologen, antropologen en academici uit andere relevante vakgebieden die zich bezig houden met bovengenoemde of andere mens-dier vraagstukken worden van harte uitgenodigd om een voorstel voor een presentatie in te dienen.

Abstracts van maximaal 300 woorden kunnen voor 1 april in .doc, .docx of .pdf formaat naar E.R.Meijer@uva.nl gestuurd worden.